English
Industry

Pitching workshops - David Pope Pitching workshops - David Pope
Regulamin naboru do 4. edycji Studia Nowe Horyzonty

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Studio Nowe Horyzonty, zwane dalej „Studiem” to inicjatywa przeznaczona dla młodych profesjonalistów z branży filmowej w Polsce; jego zadaniem jest dostarczenie młodym osobom z branży filmowej wiedzy na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku filmowego.
 2. Organizatorem Studia jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, REGON: 015503904, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Czwarta edycja Studia odbędzie się w dniach 21-24 lipca 2013 r. podczas 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, zwanego dalej „Festiwalem”.
 4. Uczestnikiem Studia, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, posiadająca wiedzę lub doświadczenie w branży filmowej, posługująca się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Uczestnikiem Studia nie może być osoba, która brała udział w poprzedniej edycji Studia.

§ 2

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do Studia przyjmowane są w dniach od 4 marca do 19 kwietnia 2013 r.
 2. W celu zgłoszenia się do naboru do Studia, zgłaszający powinien zarejestrować się w serwisie www.nowehoryzonty.pl (zwanym dalej „Serwisem”) zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.nowehoryzonty.pl zamieszczonym na podstronie: https://www.nowehoryzonty.pl/profil.do?method=create.
 3. Po zarejestrowaniu zgłaszający powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy do Studia zamieszczony na podstronie: http://13mff.nowehoryzonty.pl/nhstudio.do.
 4. Zgłaszający powinien podać wszystkie dane wymagane przez formularz, zgodne z rzeczywistością. Zgłoszenia niepełne lub zawierające dane nieprawdziwe nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy naborze do Studia.

§ 3

Nabór

 1. Organizator ocenia dokonane zgłoszenia i dokonuje wyboru 15 Uczestników wedle własnego uznania.
 2. Od decyzji Organizatora w sprawie wyboru Uczestników nie przysługuje odwołanie.
 3. Pozostali uczestnicy Studia zostaną wybrani przez Organizatora w porozumieniu z partnerami z Rumunii, Francji, Niemiec, Portugalii i Szwajcarii.
 4. Po dokonaniu wyboru Organizator informuje Uczestników o zakwalifikowaniu do Studia, najpóźniej w dniu 10 maja 2013 r.
 5. Nieotrzymanie zawiadomienia o zakwalifikowaniu do Studia jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem zgłaszającego.
 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do Studia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić Organizatorowi zamiar uczestnictwa w Studiu. Potwierdzenie powinno nastąpić na piśmie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Organizatora. W wyjątkowych przypadkach Organizator dopuszcza potwierdzenie telefoniczne.
 7. W razie niepotwierdzenia zamiaru uczestnictwa najpóźniej do dnia 27 maja 2013 r. Organizator może skreślić Uczestnika z listy i wybrać innego Uczestnika z listy rezerwowej.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-7 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem terminów przewidzianych w tych postanowieniach. Potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w Studiu przez Uczestnika z listy rezerwowej powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Organizator może wybrać kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej, stosując odpowiednio postanowienia niniejszego ustępu.

§ 4

Zasady uczestnictwa w Studiu

 1. Uczestnicy w ramach Studia uczęszczają na warsztaty prowadzone przez ekspertów z branży filmowej. Szczegółowy plan warsztatów, które odbędą się w dniach 21-24 lipca 2013 r., zostanie wysłany uczestnikom w formie elektronicznej przed rozpoczęciem warsztatów.
 2. W dniach 21-24 lipca 2013 r. Uczestnikom przysługuje prawo uczestniczenia w pokazach na Festiwalu na zasadach wskazanych na stronie www.nowehoryzonty.pl.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom nocleg w dniach 21-25 lipca 2013 r. oraz wyżywienie w dniach 21-24 lipca 2013 r.
 4. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty transportu.
 5. Organizator będzie na bieżąco aktualizował informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Studiu.
 6. Aktualizacja zasad uczestnictwa w Studiu po dokonaniu naboru, możliwa jest z ważnych powodów, m.in. koniecznością dostosowania terminu do eksperta prowadzącego warsztaty w ramach Studia, przesunięciem terminu Festiwalu lub koniecznością zmiany miejsca odbywania się Studia. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o wszelkich zmianach.

§ 5

Rezygnacja

 1. Uczestnik, który dokonał potwierdzenia zamiaru uczestnictwa w Studiu, może zrezygnować z udziału w Studiu.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Organizatora. W wyjątkowych przypadkach Organizator dopuszcza zawiadomienie telefoniczne.
 3. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w czasie umożliwiającym Organizatorowi dokonanie kwalifikacji innego Uczestnika, Organizator stosuje odpowiednio postanowienia § 3 ust. 7 i 8 niniejszego regulaminu.

§ 6

Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu zostały określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.nowehoryzonty.pl zamieszczonym na podstronie: https://www.nowehoryzonty.pl/profil.do?method=create.
 2. Organizator uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych zgłaszających i Uczestników w celu przeprowadzenia naboru do Studia oraz umożliwienia Uczestnikom uczestnictwa w Studiu.
 3. W celu zgłoszenia się do naboru do Studia, należy podać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu,
  • datę urodzenia,
  • informację na temat wykształcenia,
  • informacje na temat festiwali filmowych, w których zgłaszający brał czynny lub bierny udział,
  • osiągnięcia filmowe,
  • wizerunek.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych osobowych skutkuje koniecznością pominięcia zgłoszenia do Studia.
 5. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zgłaszających i Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 8. Organizator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych zgłaszających i Uczestników innym podmiotom.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące naboru do Studia i uczestnictwa w Studiu oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, zgłaszający lub Uczestnik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: Jan@snh.org.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 4 marca 2013 r. i obowiązuje do zakończenia 4 edycji Studia.
Moje NH
Strona archiwalna 13. edycji (2013 rok)
Przejdź do strony aktualnej edycji festiwalu:
www.nowehoryzonty.pl
Nawigator
Lipiec 2013
PWŚCPSN
151617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Skocz do cyklu
Szukaj
filmu / reżysera / koncertu
 
KalendariumIndeks filmówMój planKlub Festiwalowy Arsenał
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
festiwal@nowehoryzonty.pl
realizacja: Pracownia Pakamera
Regulamin serwisu ›